Bestellen:

U kunt de artikelen eenvoudig bestellen in onze webwinkel of bij een van onze verkoop partners. Als u de bestelling bij SOStag plaatst, zal de winkelwagen u door de betaal mogelijkheden heen loodsen. Besteld u vanuit Duitsland of Belgie, neem dan voor de betaling contact op met team@sostag.nl. U kunt bij SOStag altijd gebruik maken van het herroepingsrecht. (zie onze leveringsvoorwaarden).

Betalen:

Je kunt bij SOStag betalen met Ideal. Zodra uw betaling volledig afgerond is, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Uw bestelling zal vervolgens zo spoedig mogelijk worden verzonden. Na het afronden van de bestelling ontvang u per mail een orderbevestiging waar alles overzichtelijk in vermeld staat.

Verzendkosten:

We versturen uw bestelling via Post.nl in een doosje dat door in de brievenbus past dus hoeft u voor de aflevering niet thuis te blijven. Het doosje is neutraal van kleur en heeft geen kenmerken die aangeven wat er in zit. Binnen Nederland berekend SOStag verzendkosten als uw bestelling minder is dan € 50,-. Daarboven zijn er geen verzendkosten. Verzenden naar het buitenland is mogelijk. Daarvoor graag eerst contact met team@sostag.nl

Uw persoonlijk account:

SOStag werkt met een account. U kunt daarvoor kiezen uit een account voor 1, 3 of 5 jaar. Na afloop van de periode wordt deze NIET automatisch verlengt. U ontvangt voor het einde van uw account een bericht om uw account te verlengen. Het verlengen vindt plaats in tabblad Betalling. Aan één account kunnen meerdere QR-code tags van SOStag gekoppeld worden.

Uw persoonlijke gegevens:

SOStag toont die persoonlijke gegevens indien gebruik gemaakt wordt van een gekoppelde QR-code. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van de producten en diensten van SOStag, geeft u SOStag onvoorwaardelijk toestemming om uw persoonlijke gegevens te tonen aan derde. (zie onze leveringsvoorwaarden)

Verbetering

SOStag werkt continue aan de verbetering van ons product en dienstverlening. Daarbij werken we samen met partijen als professionele hulpverleners en patiëntenvereningingen. Maar boven aan onze lijst staan de gebruikers. Heeft u een op- of aanmerking of wilt u een aanvulling dan horen wij dat graag. Neem dan contact op met team@sostag.nl

Onze leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Bedrijfsgegevens

 

 • SOStag.nl
  Prinses Christinalaan 8
  7437XZ Bathmen
  06-40218879
 • Team SOS
  team@Sostag.nl.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SOStag en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen SOStag en een consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld middels de website SOStag.nl via deze link.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het product

 1. Het aanbod is vrijblijvend. SOStag is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. SOStag kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder
  • de prijs inclusief belastingen
  • de eventuele kosten van verzending
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
  • de gedragscodes waaraan de SOStag zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie

Artikel 4 – Persoonlijke gegevens

 1. SOStag levert een dienst in de vorm van het gebruik van een account.
 2. In dat account zal de gebruiker persoonlijke en medische gegevens opslaan.
 3. SOStag is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.
 4. De gebruiker is zich bewust dat de informatie in de door SOStag daartoe aangewezen informatie velden zichtbaar worden als er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van de gekoppelde QR-code.
 5. De gebruiker geeft SOStag onvoorwaardelijk toestemming om deze gegevens aan derde te tonen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. Hierbij wordt duidelijk en onomstotelijk vermeld dat SOStag niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor gevolgen die zouden kunnen optreden als er een mankement in de afloop van dienstverlening plaatsvindt.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van een producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan SOStag bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de SOStag retourneren, conform de door de SOStag verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan SOStag. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een email aan SOStag.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de SOStag heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  Bij levering van een dienst:
 5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door SOStag bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal SOStag dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de SOStag of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door SOStag tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  4. waarbij de unieke QR-code reeds middels het activatie proces geactiveerd is
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten
  1. welke door het activatie proces reeds geactiveerd zijn

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is SOStag niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. OStag staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat SOStag er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. SOStag zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal SOStag het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal SOStag zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij SOStag tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan SOStag bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

 1. De consument moet de verschuldigde bedragen voldoen voordat tot levering van het product van SOStag kan worden over gegaan.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de SOStag te melden.
 3. In geval van het verlengen van een accounts periode moet de betaling bij SOStag aanwezig zijn voordat de nieuwe periode van start gaat.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De SOStag beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de SOStag, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd
 3. Bij de SOStag ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de SOStag binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de SOStag. Een klacht schort de verplichtingen van de SOStag niet op, tenzij de SOStag schriftelijk anders aangeeft
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de SOStag, zal de SOStag naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de SOStag en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.